Post-Apo

Radiācijas un ķīmiskā izlūkošana

Gadījumā, ja notikusi katastrofa vai pretinieka uzbrukums no kura cilvēki slēpjās patvertnē, apkārtējā vide var būt piesārņota ar bīstamām ķīmiskām vielām vai radioaktīviem putekļiem. Lai noteiktu šīs bīstamības līmeni, patvertnes aprīkojumā ir jābūt radiācijas fona mērīšanas  un dažādu ķīmisku vielu klātbūtnes noteikšanas instrumentiem.

Radiācijas izlūkošana.


Lai noteiktu stipri paaugstinātu radiācijas fonu ārpus patvertnes, tajā iespējams izmantot stacionāru radiācijas līmeņa mērītāju, kura mērošā zonde novietota ārpus patvertnes, bet mērošā iekārta novietota patvertnes ventilācijas telpā vai komandpunktā, kurā tās brīdinošos signālus var pamanīt patvertnes dežūrējošais personāls. Kā piemēru var minēt stacionāro Geigera skaitītāju ДП-64. Tas paredzēts brīdinošā signāla padošanai gadījumā patvertnes personālam, kad radiācijas fons ārpus patvertnes ir virs 0,2 R/h.
.
.

Sīkākus datus par apkārtnes piesārņojumu ievāc radiācijas un ķīmiskās izlūkošanas grupa, kurā ietilpst iepriekš speciāli apmācīti cilvēki. Viņu uzdevums ir tērptiem aizsargtērpos iziet no patvertnes un noskaidrot radioaktīvā piesārņojuma līmeni patvertnes apkārtnē un izlikt attiecīgas brīdinājuma zīmes. Kā viens no aprīkojuma piemēriem ir Padomju laikos ļoti plaši izplatītais un izmantotais personālais Geigera skaitītājs ДП-5. Tas paredzēts plaša diapazona radioaktīvā fona(0,05 mR/h – 200R/h) mērīšanai. Tas pielāgots darbam gan no baterijām, gan automašīnas akumulatora un aprīkots ar radioaktīvu avotu kalibrēšanai.

Lai noteiktu cilvēka uzņemto radiācijas dozu, visiem paaugstinātā radioaktīvā fonā strādājošiem ir jābūt aprīkotiem ar individuālajiem dozimetriem. Tas mēra uzņemto radiācijas dozu Rentgenos, nevis kā ieprieks minētie mērisntrumenti Rentgenos stundā. Šim nolūkam kā piemēru var minēt individuālo dozimetru komplektu ДП-2, kas sastāv no 5 gab individuālajiem dozimetriem ДКП-50-А un lādēšanas stacijas ЗД-5. Pirms lietošanas dozimetra rādītājs tiek uzstādīts uz nulles, bet pēc lietošanas rādījums tiek nolasīts un pierakstīts īpašā uzņemtās dozas uzskaites tabulā.

Ķīmiskā izlūkošana.


Rūpnieciska rakstura katastrofas vai pretinieka ķīmiskā uzbrukuma gadījumā apkārtne var būt piesārņota ar indīgām ķīmiskām vielām. To noskaidro jau minētā radiācijas un ķīmiskās izlūkošanas grupa, kas arī šīs izlūkošanas rezultātus pieraksta īpašās brīdinājuma zīmēs. Kā piemērs ir militārais ķīmiskās izlūkošanas komplekts ВПХР. Indīgo ķīmisko vielu klātbūtni tas nosaka uz ķīmiskas reakcijas pamata, kuras laikā reaģējot ar indīgo vielu reaģents maina savu krāsu atkarībā no indīgās vielas koncentrācijas gaisā. Katras indīgās vielas noteikšanai ir sava vienreiz lietojama ampula, caur kuru tiek izsūknēts noteikts daudzums saindētā gaisa. Ar šī komplekta palīdzību iespējams noteikt arī indīgo vielu klātbūtni uz zemes virsmas.

Sakari.


Lai nodrošinātu sakarus starp patvertnēm vai starp patvertni un izlūkošanas grupu, to aprīkojumā ir nepieciešami autonomi radio sakaru līdzekļi. Plaši izplatīta ir radiostacija Р-109. Tā ir īsviļņu radiostacija, kas paredzēta darbam no akumulatoriem. Tās komplektā ietilpst stiprinājumi, kas ļauj to nostiprināt uz transportlīdzekļa borta, lences, kas ļauj to pārnēsāt uz muguras, kā arī dažādas, katram pielietojuma veidam piemērotas antenas. Katrai patvertnei, kas aprīkota ar šādu radiostaciju jābūt norādītai kartei ar citu radiostaciju atrašanās punktiem, kas gadījumā, japārrauti citi sakaru veidi ļauj izmantot radiostacijas lai organizētu rīcību pēc katastrofas. Patvertnes inventārā var būt arī lauka telefoni un lauka komutatori, kas ļauj veidot vietēja mēroga sakaru sistēmu.

_____________

Šo un citu civilās aizsardzības piederumu aprakstus iespējams apskatīt mūsu foruma muzeja sadaļā.

DP-5A un DP-24V fotogrāfiju autors Disfigurator.


Log In
© Post-Apo